អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

នីតិវិធីប្រតិបត្តិការ

The Standard Operating Procedures (SOP) for PPP Projects contains the policies, guidelines and procedures for the identification, preparation...
ឯកសារ

Prakas No.641 Fiscal Management Guideline

The Guidelines on Fiscal Management of PPP Projects provide guidance on the procedure to be followed and the institutional arrangements for the…
ឯកសារ

សិក្ខាសាលា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិនិយោគិនលើ“ការអនុវត្តផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ (Operation and Maintenance - O&M) នៃគម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តកំពត ក្រោមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន”នៅសណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ ...

ឯកសារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (Public Private Partnerships - PPP) នៅកម្ពុជា” ...

ឯកសារ

គេហទំព័រ​ផ្សេងៗចំណុះឱ្យក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ