អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

គោលការណ៍ណែនាំ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរួមសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន(ភ.រ.ជ) ដូចមានខ្លឹមសារភ្ជាប់មក...
ឯកសារ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ( ភ.រ.ជ ) បានដាក់ឳ្យប្រើ...
ឯកសារ

សិក្ខាសាលា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិនិយោគិនលើ“ការអនុវត្តផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ (Operation and Maintenance - O&M) នៃគម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តកំពត ក្រោមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន”នៅសណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ ...

ឯកសារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (Public Private Partnerships - PPP) នៅកម្ពុជា” ...

ឯកសារ

គេហទំព័រ​ផ្សេងៗចំណុះឱ្យក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ