ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ

គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ សំដោដល់គម្រោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងរៀបចំ និងការពារដោយស្ថាប័នសាមី និងមានសក្តានុពលអនុវត្តតាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។ ប្រសិនបើគម្រោងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នសាមី នឹងត្រូវចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអញ្ជើញដាក់សំណើគម្រោង ដើម្បីជ្រើសរើសដៃគូឯកជន ដោយអនុលោមតាមជំពូកទី៦ នៃច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។

គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ

Project title Sector Implementing agency Location Project cost (USD millions) Status

គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មខេត្តព្រះសីហនុ

Sector: ភ័ស្តុភារកម្ម | Status: កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ | Location: ក្រុងព្រះសីហនុ | Implementing agency: ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ភ័ស្តុភារកម្ម ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្រុងព្រះសីហនុ TBC កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ

គម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ

Sector: ទេសចរណ៍ | Status: បញ្ចប់ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពពេញលេញ | Location: ក្រុងព្រះសីហនុ | Implementing agency: កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

គម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ទេសចរណ៍ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ TBC បញ្ចប់ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពពេញលេញ

គម្រោងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាប

Sector: ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត | Status: កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ | Location: ខេត្តសៀមរាប | Implementing agency: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

គម្រោងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាប ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ខេត្តសៀមរាប TBC កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រះលានយន្តហោះថ្មីខេត្តមណ្ឌលគិរី

Sector: ដឹកជញ្ជូន | Status: កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ | Location: ខេត្តមណ្ឌលគិរី | Implementing agency: រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រះលានយន្តហោះថ្មីខេត្តមណ្ឌលគិរី ដឹកជញ្ជូន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ខេត្តមណ្ឌលគិរី TBC កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ

គម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃកប្បាស

Sector: ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | Status: កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ | Location: | Implementing agency: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

គម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃកប្បាស ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម TBC កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ