ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

គម្រោង

គម្រោងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
N/A
កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ
គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ
DBFOT