ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

គម្រោង

គម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុ
ទេសចរណ៍
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
បញ្ចប់ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពពេញលេញ
គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ
TBC