menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ទំព័រដើម

ទំនាក់ទំនង

Get in touch

Fields marked * are required

ការិយាល័យយើងខ្ញុំ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវលេខ ៩២, ភ្នំពេញ ១២២០២
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥)២៣ ៨៩០ ៦៦៦