ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

វិញ្ញាបនបត្រ PPP Professional

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល PPP Foundation ផ្តល់ជូនអ្នកចូលរួម...

ឯកសារ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័ន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ លើជំនាញភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន...

VIEW ALL