ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

កម្ពុជា និងអូស្ត្រាលីសហការធ្វើការលើ ភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជន

ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមសិក្ខាសាលាដើម្បីកសាងសមត្ថភាពចំនួនបី ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជន (PPP) សម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ៧០នាក់...

ឯកសារ

ស្តីពីសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ​ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្រា្តលី ក្នុងកម្មវិធី Partnerships for Infrastructure​ (P4I) របស់នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (Public Private Partnerships - PPP) នៅកម្ពុជា” ...

ឯកសារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៣ ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៣ ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលជាយថាហេតុ ដែលកើតចេញពីគម្រោងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋ និងឯកជន (ភ.រ.ជ)...

ឯកសារ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតាមកម្មវិធីគំរូ ‘’The 5 Case Model’’...

ឯកសារ

វិញ្ញាបនបត្រ PPP Professional

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល PPP Foundation ផ្តល់ជូនអ្នកចូលរួម...

ឯកសារ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័ន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ លើជំនាញភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន...

VIEW ALL