អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ច្បាប់

ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ អាណត្តិទី៦
ឯកសារ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ( ភ.រ.ជ )
ឯកសារ

កិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ភាគ២ - សេចក្តីណែនាំសម្រាប់...

ឯកសារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បង្កើត វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព មន្រ្តីជំនាញតាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន...

ឯកសារ

គេហទំព័រ​ផ្សេងៗចំណុះឱ្យក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ