អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ច្បាប់

ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ អាណត្តិទី៦
ឯកសារ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ( ភ.រ.ជ ) បានដាក់ឳ្យប្រើ...
ឯកសារ

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរួម សម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន"...

ឯកសារ

សេចក្តីប្រកាស

Request for Expressions of Interest for the Selection of Consulting Firms

ឯកសារ

គេហទំព័រ​ផ្សេងៗចំណុះឱ្យក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ