ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំកម្រិតអន្តរក្រសួងលើសេចក្តីព្រាង SOP ភាគ III - ស្តីពីនីតិវិធីគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មគម្រោង

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំ

គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងបានបើកកិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាង SOP ភាគ III - ស្តីពីនីតិវិធីគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មគម្រោង

គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងបានបើកកិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាង SOP ភាគ II - សេចក្តីណែនាំ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី PPP