menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ទំព័រដើម

យន្តការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ការគាំទ្រពីរដ្ឋ

ការផ្តល់ការគាំទ្រពីរដ្ឋសម្រាប់​គម្រោងភ.រ.ជ. អាចមាន​ទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖

 1. ការបំពេញផលហិរញ្ញវត្ថុ៖ជាការឧបត្ថម្ភធនពី​រដ្ឋជូន​ចំពោះ​ដៃគូ​ឯកជន ដើម្បី​បន្ថយ​ចំណាយមូលធនរបស់​ដៃគូ​ឯកជននិងបង្កើនផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោង។ ការទូទាត់ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភធនបែបនេះ ត្រូវអនុវត្ត​តាម​​ការ​សម្រេច​បង្គោលចរ​​សមិទ្ធផលការងារ ​នៅ​​ក្រោយ​ពេលការងារ​សាងសង់​បាន​​ចាប់​ផ្ដើមនិង​អាច​បន្ត​យូរ​បំផុត​ត្រឹម​ ០២(ពីរ)ឆ្នាំ ក្រោយពេល​​ការងារសាងសង់បាន​បញ្ចប់​ជា​ស្ថាពរ។ គោលការណ៍លម្អិតនៃការបំពេញផលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងមូលនិធិបំពេញផលហិរញ្ញវត្ថុ។
 2. ការទូទាត់ថ្លៃ​សេវាផ្អែកលើថវិការដ្ឋ៖ជាការទូទាត់​ទាំង​ស្រុងឬ​មួយ​ចំណែកនៃ​ថ្លៃ​​សេវា​របស់​ដៃគូ​ឯកជនសម្រាប់​ការងារ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​ទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោងភ.រ.ជ.និង/ឬការផ្តល់ សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់​សាធារណៈ។ ការទូទាត់ថ្លៃ​សេវា​ផ្អែក​លើ​ថវិកា​រដ្ឋ​អាច​អនុវត្ត​បាន​ក្នុងករណី រាជរដ្ឋាភិបាល​​ឯកភាព​​ថាកម្រៃសេវាដែល​ដៃគូ​ឯកជន​ត្រូវ​​ប្រមូល​ពីអ្នក​ប្រើប្រាស់សាធារណៈ មិន​គ្រប់គ្រាន់ ឬមិនអាចប្រមូលបាន ឬមិនគួរប្រមូលពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សាធារណៈ។ ការទូទាត់បែប​នេះ ត្រូវ​អនុវត្តនៅ​ក្រោយ​ពេល​ការងារ​សាងសង់ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ជា​ស្ថាពរក្នុងករណីមានការសាងសង់ និង នៅ​ពេល​ប្រតិបត្តិការការងារ​គម្រោងត្រូវ​​បាន​ចាប់​ផ្ដើម។
 3. កាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុរបស់រដ្ឋ៖ជា​កិច្ច​ធានាមួយ​ចំនួន​ដែលផ្ដល់ជូន​ដៃគូ​ឯកជន ឬ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ករណី​ពិសេសដើម្បីដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់ដែល​អាច​នឹងកើត​ឡើង​ដោយសារ ​​ព្រឹត្តិការណ៍ជាយថា​ហេតុនិង/ឬហានិភ័យដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាភ.រ.ជ.។ ការ​សម្រេច​ផ្ដល់​កិច្ច​ធានាត្រូវ​អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃគម្រោងភ.រ.ជ.នីមួយៗ រាជរដ្ឋាភិបាលអាច​ផ្ដល់​កិច្ច​ធានា​ដែល​​មានទម្រង់ ដូចខាងក្រោម៖
  1. កិច្ចធានាសមិទ្ធកម្មតាមកិច្ច​សន្យា៖ជា​កិច្ច​ធានា​ដែល​​ផ្ដល់​​​សំណង​ក្នុង​ករណីស្ថាប័ន​សាមី​ឬ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈណាមួយមិន​បាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ចរបស់​ខ្លួន​ ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាភ.រ.ជ. ឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងភ.រ.ជ.​។
  2. កិច្ចធានាចំពោះហានិភ័យអធិបតេយ្យឬនយោបាយ៖ជា​កិច្ច​ធានាដែល​​​ផ្ដល់​សំណងក្នុង​ករណី​​សកម្មភាពនយោបាយឬគោលនយោបាយរបស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ផលប៉ះពាល់​អវិជ្ជមាន​ចំពោះ​ដៃគូឯកជន មានជាអាទិ៍ករណីអស្សាមិករណ៍ ករណី​ជាតូបនីយកម្ម និងករណី​អំពើហិង្សាដែល​កើត​ឡើង​ដោយសារ​សកម្មភាពនយោបាយ។
  3. កិច្ចធានាផ្សេងទៀត៖ជា​កិច្ច​ធានា​ទម្រង់​ផ្សេង​ទៀត​ដែលអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាល អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន
 4. វិភាគទានជាទ្រព្យសម្បត្តិ៖ជា​ការ​​ផ្ដល់​វិភាគទាន​ដែល​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រដ្ឋ​ចំពោះ​គម្រោងភ.រ.ជ.
 5. ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ៖ជា​ការ​ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគនិង/ឬការ​រៀបចំ​គោលនយោបាយអនុគ្រោះចំពោះ​ការ​វិនិយោគ ដោយអនុលោមតាមជំពូកទី៨នៃច្បាប់នេះ។

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង៖ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រសួងស្ថាប័នសាមី (IAs) ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយលើសេវាកម្មទីប្រឹក្សា ដែលជួយរៀបចំអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង និង/ឬ ការវាយតម្លៃ ការជ្រើសរើសដៃគូឯកជន និងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត