menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិភាគតម្លៃលុយ និងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ

អង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនកណ្តាលបានធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិភាគតម្លៃសម្រាប់ប្រាក់ និងបច្ចេកទេសវិភាគហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ។