ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

គម្រោង

គម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃកប្បាស

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
N/A
កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ
គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ
O&M